HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden Energize Your Day, Persoonlijke Voedingstherapeut

Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Therapeut: Cornelie van Marle, gediplomeerd Holistisch Voedingstherapeut, gevestigd op Hoflaan 24, 1217 EA te Hilversum. Handelende als zelfstandig gevestigd therapeut en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85155485. Zij doet dit in overeenstemming met de normen van de beroepsorganisatie BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). Cliënt: degene aan wie door de therapeut begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de therapeut is verwezen; Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend, te weten thuisadres Hoflaan 24 te Hilversum of House of Vitality Melkpad 2 te Hilversum.

Artikel 2 Algemeen
De therapeut geeft begeleiding aan de cliënt op het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3 Basis
De therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de therapeut de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4 Gezondheid
Bij aanvang van het coachingstraject wordt bekeken of de gezondheid van de cliënt reden geeft om niet te starten met een traject. Therapeut voert deze check zorgvuldig uit. De cliënt heeft daarbij nog de eigen verantwoordelijkheid om relevante informatie open en eerlijk te delen en bij twijfel over de gezondheid voorafgaand aan het traject een (huis)arts te consulteren. Indien nodig consulteert Therapeut de betreffende (huis)arts.

Artikel 5 Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de therapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voorgenoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De prijzen die op de website staan gelden voor de daarbij omschreven diensten, op het moment van aanschaf. Een wijziging van een prijs na aanvang van een traject bij een aanbieding geeft geen recht op herziening van de eerder afgesproken programmaprijs, traject- of consultprijs. In geval van een prijsverhoging geldt dat het oude tarief geldt tot het einde van het afgesproken traject. Bij het aangaan van een nieuw traject, geldt dan de nieuwe prijs.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
De therapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de therapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de therapeut verstrekt zijn.

Artikel 8 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door de therapeut aangegeven betaalwijze, tenzij anders is overeengekomen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de therapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De therapeut heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloed sfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De begeleiding van de therapeut is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de therapeut nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van de therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 therapeutsessie. De therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de therapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden van Energize Your Day, Dikke Mikken, Grano’s en Oats (bereidde producten, afgekort BP)

Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: BP alle bereide producten zoals Dikke Mikken, Grano’s en Oats, bereid op Hoflaan 24, 1217 EA te Hilversum. Handelende als zelfstandige en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXXXX.

2. Dienstverlening
2.1 Energize Your Day BP heeft als doelstelling om ontbijtproducten en tussendoortjes te bereiden die op bestelling voor klanten (zowel zakelijk als particulier) worden gemaakt. Particulieren dienen de orders op te halen op Hoflaan 24, zakelijke klanten worden vanaf een orderbedrag van € 80, - gratis bezorgd.

2.2 De producten voor particuliere klanten dienen minimaal 24 uur van te voren besteld te worden (bij minder dan 24 uur, altijd in overleg). Dit kan per mail via het contactformulier of per WhatsApp. De producten voor zakelijke klanten worden in overleg bereid maar orders dienen minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven.

2.3 Bestellingen voor particuliere klanten kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Bestellingen voor zakelijke klanten kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden. Het staat Energize Your Day BP te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Zie artikel 7 Persoonlijke Voedingstherapeut

4. Aansprakelijkheid
4.1 Aan de dienstverlening van Energize Your Day BP wordt de uiterste zorg besteed en de producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

4.2 Energize Your Day BP garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Energize Your Day BP geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

4.3 Energize Your Day BP behoudt zich het recht voor, indien nodig, wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren producten. Van significante wijzigingen zal de klant uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorg- of afhaaldatum op de hoogte worden gesteld waarna de klant vanzelfsprekend de gelegenheid heeft de bestelling kosteloos te annuleren.

4.4 Eventuele klachten dienen meteen dan wel binnen één dag na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

4.5 Energize Your Day BP is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Energize Your Day BP en/of onze bestuurders.

4.6 Energize Your Day BP is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

4.7 Energize Your Day BP heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van particuliere of zakelijke klant aansprakelijk te worden.

4.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik die hij/zij maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie hij/zij de producten deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als hij/zij Energize Your Day BP daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld en Energize Your Day BP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 De klant vrijwaart Energize Your Day BP voor welke claim dan ook van hem/haarzelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling
5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.

5.2 Bij de verschuldigde betalingen voor particulieren versturen wij een Tikkie. Bij de verschuldigde betalingen voor zakelijke klanten versturen wij een factuur via de e-mail.

5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Algemeen
6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Energize Your Day BP worden overgedragen, heeft Energize Your Day BP het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen.

Opgemaakt te Hilversum, januari 2022

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Wil jij ook meer in balans komen en ben je benieuwd welke voeding bij jouw lichaam past?
Neem contact op
© 2022 Energize Your Day