HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Dienstverlening

1.1 Energize Your Day heeft als doelstelling om ontbijtproducten en tussendoortjes te bereiden die op bestelling bij klanten (zowel zakelijk als particulier) worden bezorgd op het door hen opgegeven adres of worden opgehaald in Hilversum (Hoflaan 24).

1.2 De producten voor particuliere klanten dienen minimaal 24 uur van te voren besteld te worden (bij minder dan 24 uur, altijd in overleg). Dit kan per mail via het contactformulier of per WhatsApp. De producten voor zakelijke klanten worden in overleg bereid maar orders dienen minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven. Leveringsdagen voor de particuliere markt zijn als volgt: maandag in Hilversum, dinsdag in Naarden en Bussum en donderdag in Laren en Blaricum. Bezorging geschiedt gratis vanaf € 20,-.

1.3 Bestellingen voor particuliere klanten kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Bestellingen voor zakelijke klanten kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden. Het staat Energize Your Day te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Energize Your Day en/of onze licentiegevers.

2.2 Het gebruik dat klanten kunnen maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Energize Your Day heeft het recht om ingezonden bijdragen van klanten, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draagt de klant deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Energize Your Day over. Voor zover mogelijk doet de klant daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. De klant staat er jegens Energize Your Day voor in dat hij/zij het recht heeft om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

2.4 Energize Your Day heeft het recht om de bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aan de dienstverlening van Energize Your Day wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

3.2 Energize Your Day garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Energize Your Day geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

3.3 Energize Your Day behoudt zich het recht voor, indien nodig, wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren producten. Van significante wijzigingen zal de klant uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorg- of afhaaldatum op de hoogte worden gesteld waarna de klant vanzelfsprekend de gelegenheid heeft de bestelling kosteloos te annuleren.

3.4 Eventuele klachten dieen meteen dan wel binnen één dag na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

3.5 Energize Your Day is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Energize Your Day en/of onze bestuurders.

3.6 Energize Your Day is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

3.7 Energize Your Day heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van particuliere of zakelijke klant aansprakelijk te worden.

3.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik die hij/zij maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie hij/zij de producten deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als hij/zij Energize Your Day daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld en Energize Your Day kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

3.9 De klant vrijwaart Energize Your Day voor welke claim dan ook van hem/haarzelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.

4.2 Bij de verschuldigde betalingen voor particulieren versturen wij een Tikkie. Bij de verschuldigde betalingen voor zakelijke klanten versturen wij een factuur via de e-mail.

4.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

5. Privacy

5.1 Energize Your Day verwerkt en bewaart de door de klant opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn.

5.3 We bewaren en verwerken de persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

5.4 De klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via Info@ EnergizeYourDay.nl.

6. Algemeen

6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Energize Your Day worden overgedragen, heeft Energize Your Day het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen.

Hilversum, 28 september 2020

Wil jij ook genieten van deze heerlijke en gezonde ontbijtproducten en tussendoortjes?
Neem contact op
© 2021 Energize Your Day